Regulamin sklepu internetowego www.swiadome-zycie.com

prowadzonego przez firmę Domy mądrości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Górska 86, 43-370 Szczyrk. wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000904547,  REGON: 389104896, NIP: 9372735702, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsko-Biała, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dzień dobry!

Nazywam się Agnieszka Janczewska i jestem Twórcą produktów elektronicznych oraz usług, które Sprzedawca sprzedaje za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.swiadome-zycie.com. Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami moich produktów w sklepie.

Nazywam się Piotr Wilamowski i jestem sprzedawcą produktów oraz usług Agnieszki. Poniżej znajdziesz szczegółowy Regulamin, w którym zawarte zostały informacje m. in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: e-mail: agnieszka.janczewska@swiadome-zycie.com

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

   • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów,
   • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
   • Operator Płatności: 
   • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.swiadome-zycie.com/regulamin,
   • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.swiadome-zycie.com,
   • Sprzedawca – Piotr Wilamowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Domy mądrości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Górska 86, 43-370 Szczyrk, KRS: 0000904547,  REGON: 389104896, NIP: 9372735702,
   • Twórca – Agnieszka Janczewska twórca produktów elektronicznych, autorka książek oraz prowadząca sesje i warsztaty, które sprzedawane są za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia wstępne

   1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o udział w sesjach indywidualnych lub warsztatach zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
   2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu oraz do korzystania z produktów elektronicznych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
    • dostęp do Internetu,
    • standardowy system operacyjny,
    • standardowa przeglądarka internetowa, typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
    • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
    • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
   3. Do wzięcia udziału w sesji konieczne jest dysponowanie sprawnym telefonem z możliwością wykonywania i odbierania połączeń głosowych lub urządzeniem wyposażonym w aplikację WhatsApp lub Skype oraz podłączonym do Internetu.
   4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
   5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
   6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

   1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
   2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie konta w Sklepie.
   3. Sprzedawca świadczy zatem również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
   4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
   5. Usługi, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych, umowy sprzedaży produktów oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
   7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
   8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@liveyourlifeconsciously.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Prawa własności intelektualnej

   1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Twórcy, natomiast Sprzedawca jest uprawniony, na zasadach licencji, do podejmowania czynności związanych ze sprzedażą produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklepu, w tym do udzielenia Kupującemu licencji na warunkach określonych w ust. 2 – 4.
   2. Z chwilą zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z zakupionego przez Kupującego produktu elektronicznego. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Kupujący może pobrać każdy produkt elektroniczny dowolną ilość razy i utrwalić go na urządzeniach Kupującego jeżeli spełnia warunki techniczne określone w paragrafie 2 ust.3, z zastrzeżeniem, iż Sprzedawca nie gwarantuje i nie zapewnia możliwości technicznych pobrania i utrwalenia produktu elektronicznego na wszelkiego rodzaju urządzeniach, w szczególności, gdy nie są spełnione wymagania o których mowa powyżej. Kupujący jest również uprawniony w ramach licencji do dokonywania wydruków tekstu produktu elektronicznego. Zakres uprawnień Kupującego obejmuje tylko uprawnienia wyraźnie wskazane w licencji, Kupujący nie może wywodzić lub domniemywać uprawnień, które nie wynikają wprost z licencji lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   3. Sprzedawca poucza Kupującego, że Kupujący jest uprawniony do korzystania z produktu elektronicznego jedynie w zakresie określonym w licencji i przepisach prawa w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Twórcy lub Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Kupujący nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji). Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania, czy też udostępniania produktu elektronicznego, jego kopii, czy też wydruków, wykorzystywania produktu elektronicznego do celów komercyjnych, dokonywania zmian, modyfikacji produktu elektronicznego. Kupujący powinien zadbać, aby żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z produktu elektronicznego przez niego zakupionego.
   4. Sprzedawca może wypowiedzieć licencję w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków licencji oraz w przypadkach określonych w przepisach prawa, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca zastrzega również, iż licencja może wygasnąć na skutek wygaśnięcia licencji Sprzedawcy, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego.

5. Składanie zamówienia

   1. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością posiadania przez Kupującego konta użytkownika. Kupujący może założyć konto dopiero podczas składania zamówienia.
   2. Jeśli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie jest możliwe również w trakcie składania zamówienia.
   3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
    • wybrać produkt fizyczny, elektroniczny lub usługę będącą przedmiotem zamówienia (sesję lub warsztat) poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie Kupujący zostanie automatycznie przeniesiony do widoku koszyka (w przypadku wiadomości-przesłań losowanych z poziomu Sklepu, dodanie do koszyka następuje poprzez wylosowanie wiadomości spośród grup dostępnych na stronie, a następnie kliknięcie w przycisk “You will receive the content after making the payment” –„Otrzymasz treść po dokonaniu płatności”),
    • z widoku koszyka kliknąć w przycisk “Proceed to checkout” –„Przejdź do kasy”,
    • zalogować się do swojego konta w Sklepie, a jeśli Kupujący jeszcze nie posiada swojego Konta zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia podając wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane, a konto zostanie założone,
    • wybrać metodę płatności za zamówienie i złożyć stosownej treści oświadczenia poprzez zaznaczenie checkboxów, w tym akceptując Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia),
    • kliknąć w przycisk “Proceed to PayPal” lub “Place order” –„Przejdź do PayPal” / „Złóż zamówienie” w zależności od wyboru sposobu płatności.
   4. Po kliknięciu w przycisk “Proceed to PayPal” lub “Place order” –„Przejdź do PayPal” / „Złóż zamówienie” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za zamó Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura VAT zostaną przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
   5. Jeśli jednak przedmiotem zamówienia są warsztaty, to Kupujący na etapie składania zamówienia będzie musiał zapłacić zadatek w wysokości 50% ceny zamawianego warsztatu. Po kliknięciu w przycisk “Proceed to PayPal” lub “Place order”„Przejdź do PayPal” / „Złóż zamówienie” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty zadatku za zamawiany warsztat. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura VAT zostaną przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, a Kupujący będzie zobowiązany uiścić pozostałe 50% ceny należnej za warsztaty najpóźniej na dwa dni przed terminem prowadzenia warsztatów.
   6. Zadatek zapłacony przez Kupującego będzie podlegał zwrotowi w przypadku rezygnacji z warsztatów, jeśli Kupujący złoży Sprzedawcy rezygnację w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Rezygnacja złożona po wskazanym terminie będzie skutkowała brakiem zwrotu kwoty wpłaconej tytułem zadatku. Rezygnację uważa się za złożoną z chwilą jej doręczenia Sprzedawcy.
   7. Kupujący po zalogowaniu na swoje konto będzie miał podgląd złożonych przez siebie zamówień.
   8. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
    • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
    • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
    • w przypadku sesji oraz warsztatów – umowa o świadczenie usług.
   9. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
   10. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
   11. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 10 powyżej.
   •  
  1.  
   •  
  1.  

6. Dostawa i płatność

   1. Dostępne metody dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia
   2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia
   3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
   4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatorów płatności:
    • PayPal

7. Produkty elektroniczne

   1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
   2. W przypadku zamówienia książek w formacie .pdf lub audiobooków, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zawierającą link. Kliknięcie w link umożliwi Kupującemu pobranie zamówionej przez niego książki w wybranym przez niego formacie.

8. Vouchery

   1. W Sklepie dostępne są dwa rodzaje voucherów: voucher na horoskop oraz voucher na sesję. Voucher może zostać jednorazowo wykorzystany przez osobę, która jest w jego posiadaniu, jako sposób płatności za zamówienie składane za pośrednictwem Sklepu dotyczące horoskopu lub sesji. Wykorzystanie vouchera polega na wprowadzeniu w odpowiednim miejscu na etapie składania zamówienia kodu vouchera zastępującego płatność pieniężną.
   2. Voucher ważny jest przez 30 dni od chwili jego zakupu. Oznacza to, że w tym terminie istnieje możliwość wykorzystania vouchera w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Po upływie okresu ważności vouchera, jego wykorzystanie nie będzie możliwe. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot zapłaconej za niego uprzednio ceny.
   3. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na voucher, Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość, w której załączy zamówiony voucher oraz przekaże informacje potrzebne do skorzystania z niego. Kupujący może przekazać voucher dowolnie wybranej przez siebie osobie. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać tej osobie wszelkie informacje niezbędne do korzystania z vouchera.
   4. Osoba, która wykorzystała voucher, po złożeniu zamówienia musi przejść przez procedurę wyznaczenia terminu sesji zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli sesja nie odbędzie się w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, osobie wykorzystującej voucher ani Kupującemu, który pierwotnie dokonał zakupu vouchera, nie przysługuje prawo do ponownego skorzystania z vouchera ani zwrot ceny zapłaconej przy zakupie vouchera.

9. Produkty fizyczne

   1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów fizycznych na adres podany przez Kupującego.
   2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
   3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
   4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

10. Sesje

   1. Sesje są prowadzone przez Twórcę i odbywają się przez telefon, WhatsApp lub Skype w języku polskim lub angielskim, a czas trwania jednej sesji wynosi maksymalnie jedną godzinę zegarową.
   2. Realizacja zamówienia dotyczącego sesji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości wskazującej na terminy, w których sesja może się odbyć.
   3. Kupujący po dokonaniu wyboru odpowiadającego mu terminu zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę. W wiadomości kierowanej do Sprzedawcy Kupujący powinien wskazać na dogodny dla niego środek komunikacji z którego chce skorzystać.
   4. Sprzedawca po otrzymaniu od Kupującego wiadomości wskazującej na wybrany przez Kupującego termin, zarezerwuje ten termin dla Kupującego i prześle do niego wiadomość potwierdzającą dokonanie rezerwacji daty wybranej przez Kupującego.
   5. Kupujący ma możliwość jednokrotnej zmiany ustalonego wcześniej terminu sesji. Zmiany takiej może dokonać najpóźniej do 3 dni przed terminem, w którym miała się odbyć sesja.
   6. Jeśli jednak z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i Kupującego pojawią się trudności w ustaleniu odpowiedniego terminu, przez co sesja nie odbędzie się w ciągu 30 dni od dnia, w którym Kupujący złożył zamówienie, Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy poprzez wysyłkę stosownej treści wiadomości e-mail do Sprzedawcy. W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu wynagrodzenia zapłacone Sprzedawcy za sesję w trakcie składania zamówienia.
   7. Sesja realizowana jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu. Subiektywne odczucia Kupującego dotyczące przebiegu sesji, w szczególności niezadowolenie Kupującego z przekazanych mu podczas sesji informacji, nie dają Kupującemu prawa do żądania zwrotu zapłaconego z tytułu sesji wynagrodzenia, ani nie powodują powstania po stronie Kupującego jakichkolwiek innych roszczeń, za wyjątkiem roszczeń wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy na zasadach ogólnych opisanych w Kodeksie cywilnym.
   8. W celu wzięcia udziału w sesji, Kupujący zobowiązany jest połączyć się z Twórcą w ustalonym terminie sesji, za pośrednictwem wybranego środka komunikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Kupującego.
   9. Niewzięcie udziału w sesji przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w sesji.
   10. Horoskopy dostępne w ofercie Sprzedawcy realizowane są na zasadach dotyczących sesji opisanych powyżej.

11. Warsztaty

   1. Realizacja zamówienia dotyczącego warsztatów stacjonarnych następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 6 poniżej, możliwości wzięcia udziału w warsztatach w terminie ustalonym wspólnie z Kupującym.
   2. Warsztaty prowadzone są osobiście przez Twórcę i są realizowane zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
   3. W celu wzięcia udziału w warsztatach, Kupujący lub osoba wskazana przez Kupującego zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie ustalonym ze Sprzedawcą. Koszty związane z dojazdem do miejsca odbywania się warsztatów oraz koszty ewentualnego zakwaterowania pokrywa Kupujący lub osoba wskazana przez Kupującego, biorąca udział w warsztatach.
   4. Niewzięcie udziału w warsztatach przez Kupującego lub osobę przez niego wskazaną, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron w terminie wskazanym w § 5 ust. 6, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w warsztatach, ani nie powodują powstania po stronie Kupującego jakichkolwiek innych roszczeń, za wyjątkiem roszczeń wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy na zasadach ogólnych opisanych w Kodeksie cywilnym.
   5. Jeżeli Sprzedawca organizuje warsztaty stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w warsztatach, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 10 dni przed terminem warsztatów wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w warsztatach w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w warsztatach wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
   6. Dokonując zakupu warsztatów, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w warsztatach. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika warsztatów w ciągu 2 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika warsztatów najpóźniej na 10 dni przed terminem warsztatów.
   7. Subiektywne odczucia Kupującego dotyczące przebiegu warsztatów, w szczególności niezadowolenie Kupującego z przekazanych mu podczas warsztatów informacji, nie dają Kupującemu prawa do żądania zwrotu zapłaconego z tytułu warsztatów wynagrodzenia, ani nie powodują powstania po stronie Kupującego jakichkolwiek innych roszczeń, za wyjątkiem roszczeń wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy na zasadach ogólnych opisanych w Kodeksie cywilnym.

12. Odstąpienie Konsumenta od umowy

   1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
   2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
    • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
    • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów elektronicznych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do produktu elektronicznego.
   4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
   5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
   8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
   10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

13. Odpowiedzialność za wady

   1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
   2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
   3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
   4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
   6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
   7. Sprzedawca poucza Kupującego, że treść produktów elektronicznych stanowi jedynie przekaz wiedzy i doświadczeń Twórcy, nie stanowi ona wskazówek i wytycznych do podejmowania przez Kupującego działań lub zaniechania działań. Celem produktów elektronicznych jest umożliwienie Kupującemu spojrzenia na rzeczywistość w innym, nowym świetle. Kupujący wszelkie decyzje podejmuje na własną odpowiedzialność, a odpowiedzialność Sprzedawcy bądź Twórcy jest w tym zakresie, w granicach dopuszczalnych prawem, wyłączona.
   8. Sprzedawca poucza wszystkie osoby korzystające z usług Twórcy, że Twórca jedynie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie, a świadczenie usług nie stanowi wskazówek lub wytycznych do podejmowania określonych działań lun zaniechania określonych działań. Celem usług jest umożliwienie spojrzenia na rzeczywistość w innym, nowym świetle. Wszystkie osoby korzystające z usług podejmują wszelkie decyzje na własną odpowiedzialność, a odpowiedzialność Sprzedawcy oraz Twórcy jest w tym zakresie, w granicach dopuszczalnych prawem, wyłączona.

14. Dane osobowe i pliki cookies

   1. Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy, założeniem konta lub kontaktem ze Sprzedawcą.
   2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
   3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem liveyourlifeconsciously.com/cookie-policy/.

15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
   2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
    • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
    • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
    • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
   4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

16. Postanowienia końcowe

   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
   3. Kupujący o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez zgłoszenie Sprzedawcy zlecenia usunięcia konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
   4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, o ile przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
   5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.2019
   6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
   7. Regulamin został stworzony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. Obowiązujący jest Regulamin w języku polskim, wersja angielska służy wyłącznie celom informacyjnym.
   8. Poniższe załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1 – przykładowy wzór formularza reklamacji

Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat (sprzedawca):

……………

……………

……………

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………….

Tel.: ………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ……………………………………………………………………….

Nazwa produktu: ……………………………………………………………………………….

Nr zamówienia: …………………………………………………………………………………

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana produktu na wolny od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2 – przykładowy wzór formularza odstąpienia

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):

……………

……………

……………

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………………………………..

Adres konsumenta:…………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………..

Data …………………………………………………….

……………………………………………….

Podpis